Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad is de stem van de cliënten. Zij praten mee, doen mee en beslissen mee over het leven van alledag en veiligheid. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen. Het gaat over wat cliënten belangrijk vinden vanuit hun eigen leefwereld. Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

 

Denken, voelen en doen vanuit de drie kernwaarden

  • Er toe doen: het gaat om die onderwerpen die cliënten belangrijk vinden om samen aan te pakken. Kwaliteit van wonen en dienstverlening, de koers van de organisatie en bovenal het dagelijks leven.
  • Zelf doen: de cliëntenraad zorgt ervoor dat ze de behoeftes en wensen kennen van de cliënten. De raad is zelf actief op een locatie, omdat ze er wonen of door de locatie te bezoeken en gesprekken met cliënten te voeren.
  • Meedoen: de cliëntenraad is de voelhoorn van de organisatie. De organisatie heeft hier aandacht voor en betrekt de cliëntenraad bij ontwikkelingen en keuzes. De cliëntenraad is een vast punt op de agenda van het bestuur en het bestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad ruim van te voren weet wanneer er bestuursvergaderingen zijn en zorgt er voor dat de cliëntenraad de notulen van de bestuursvergadering ruim op tijd heeft. Als het nodig is wordt de cliëntenraad uitgenodigd om een punt toe te lichten in de bestuursvergadering. Terugkoppeling vanuit het bestuur naar de cliëntenraad is hierin belangrijk en logisch.

 

Het karakter van de cliëntenraad

De cliëntenraad is de woordvoerder van de cliënten en spreekt regelmatig met de client en kan ook bijvoorbeeld 1 x per maand ( of vaker als dat nodig is ) een groepsbespreking houden met de cliënten van de woning, cliënten hebben medezeggenschap in de cliëntenraad. De cliëntenraad handelt daarbij vanuit verbinding, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en heeft empathie voor de organisatie en is tegelijk onafhankelijk.

De cliëntenraad is alert en agendeert zelf ook onderwerpen of vragen die naar voren komen vanuit de groepsbespreking of vanuit meerdere cliënten, ook als het spannend of druk is.

Gesprekken vinden tijdig plaats, zodat de stem van de cliënten gehoord is voordat er leuzes worden gemaakt die betrekking hebben op de cliënten. Medezeggenschap in het proces van de organisatie is belangrijk om samen in verbinding te blijven. Zodat een advies of instemming een logische afsluiting is van hetgeen wat besproken gaat worden of besproken is.

De juiste informatie wordt op de juiste plek besproken, van cliëntenraad tot het bestuur. De relatie tussen client en hulpverlener staat los van de cliëntenraad.

De cliëntenraad neemt zelf voldoende tijd om te kijken hoe iets gaat, reflecteert op eigen handelen en stelt zichzelf regelmatig de vraag of en welke verbeteracties mogelijk zijn en kan hier gesprekspartners bij vragen en hiermee is de cliëntenraad ook een team. et ontwikkelen

Het ontwikkelen van een visie is een proces zowel voor de organisatie  als voor de cliëntenraad en dat proces blijft altijd doorgaan, daarom is het goed om de visie regelmatig te evalueren en te kijken of de visie van de cliëntenraad nog aansluit op de visie van de organisatie.