Missie en Visie

De Stichting Onderweg Naar Huis ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie en geeft hen de kans om de regie over hun leven terug te nemen en een volwaardig leven te gaan leiden.

Visie

De stichting baseert haar visie op de antroposofische mensvisie, waarin de mens wordt beschouwd als een eenheid van geest, ziel en lichaam: de mens die zich in elke levensfase blijft ontwikkelen.

Een mens op aarde is te zien als een samenstel van lichaam, ziel en geest. Iemands levensloop wordt deels bepaald door zijn levenslot en deels door zijn eigen streven. De mensen om hem heen zijn daarmee verbonden. Een mens incarneert om zich heen met  de aarde, zijn medemensen en met de geschiedenis te verbinden. Het op doen van nieuwe ervaringen, het ontplooien van talenten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zijn daarbij essentieel.

Cliënt staat centraal

In de antroposofische ondersteuning werkt de stichting vanuit een visie, waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en ondersteuner voorop staat. In de ondersteuning van onze cliënten staat respect, gelijkwaardigheid en een objectieve houding centraal. Aandacht en respect voor de ander en zorgvuldige bejegening zijn kernwaarden in ons doen en laten.

Respect voor autonomie, persoonlijke groei en het beleven van innerlijke vrijheid in gemeenschappelijke is van belang voor de individualiteit. De levensgeschiedenis van elke cliënt is daarbij richtgevend.

Cogito ergo sum ( ik denk, dus ik ben )

De cliënten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten in het kader van hun ( vrijwilligers- ) werk of ontspanning. Daarbij krijgen ze te maken met andere mensen, in een positieve sfeer: open, begripvol, niet veroordelend en veilig. Het sociale netwerk van cliënten wordt actiever en breidt hierdoor uit. Het feit dat ze niet alleen maar hulp ontvangen, maar ook hulp verlenen betekent een grote verandering: het geeft het leven meer zin en draagt voor een belangrijk deel bij aan verandering in het zelfbeeld en identiteit.