Beleidsplan 2019

Beleidsplan Stichting Op Weg NaarHuis

2019

Inleiding
De Stichting staat voor het voorzien in huisvesting voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dit kunnen mensen zijn die op straat leven, of mensen die om wat voor reden dan ook geen thuis meer hebben.
De Stichting voorziet in basale huisvesting, zodat de cliënt in eerste instantie rust kan vinden. Zo snel mogelijk wordt er in samenwerking met de cliënt bekeken wat er nodig is om op termijn weer zelfstandig te kunnen wonen en deel uit te maken van de maatschappij.
Momenteel huurt de Stichting twee eengezinswoningen in Capelle aan den IJssel en Oud-Beijerland. De kamers in deze woningen worden verhuurd aan mensen die niet zelf in huisvesting kunnen voorzien. In Capelle aan den IJssel wonen op dit moment 5 personen, in Oud-Beijerland 6.
In 2019 gaan we onderzoeken of uitbreiding mogelijk is en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. De twee woningen kunnen we op dit moment goed beheren, met name door de aanwezigheid van Sjaak Akkermans. Uitbreiding is mogelijk maar het succes van deze manier van huisvesten staat en valt met beheer!

 

Missie en Visie

De Stichting Op Weg Naar Huis (verder te noemen de Stichting) ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie om opnieuw de regie over hun leven te nemen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

Visie
De Stichting baseert haar visie op de antroposofische mensvisie, waarin de mens wordt beschouwd als een eenheid van geest, ziel en lichaam: de mens die zich in elke levensfase blijft ontwikkelen.
Een mens op aarde is te zien als een samenstel van lichaam, ziel en geest. Iemands levensloop wordt deels bepaald door zijn levenslot en deels door zijn eigen streven. De mensen om hem heen zijn daarmee verbonden. Het op doen van nieuwe ervaringen, het ontplooien van talenten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden zijn daarbij essentieel.
Cliënt staat centraal
In de antroposofische ondersteuning werkt de Stichting vanuit een visie, waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en ondersteuner(?) voorop staat. In de ondersteuning van onze cliënten staat respect, gelijkwaardigheid en een objectieve houding centraal. Aandacht en respect voor de ander en zorgvuldige bejegening zijn kernwaarden in ons doen en laten.
Respect voor autonomie, persoonlijke groei en het beleven van innerlijke vrijheid in gemeenschappelijke is van belang voor het individu. De levensgeschiedenis van elke cliënt is daarbij richtinggevend.

Cogito ergo sum ( ik denk, dus ik ben )
De cliënten kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten in het kader van hun ( vrijwilligers-) werk of ontspanning. Daarbij krijgen ze te maken met andere mensen, in een positieve sfeer: open, begripvol, niet veroordelend en veilig. Het sociale netwerk van cliënten wordt actiever en breidt hierdoor uit. Het feit dat ze niet alleen maar hulp ontvangen, maar ook hulp verlenen betekent een grote verandering: het geeft het leven meer zin en draagt voor een belangrijk deel bij aan verandering in het zelfbeeld en identiteit.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting het voorzien in huisvesting voor mensen die dit zelf niet kunnen. Zodra een cliënt bij ons woont wordt het traject ingezet om hem of haar weer zelfstandig te laten wonen. Het is niet de bedoeling dat cliënt permanent bij ons blijft wonen!

Voorwaarden
De cliënten tekenen een woon-zorgcontract voor 6 maanden. Hierin is de huurbetaling geregeld (kale huur op basis van de geldende wetgeving en servicekosten bestaande uit gas-water-licht, Wifi). Het contract kan verlengd worden als hiervoor een dringende reden is, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen permanent bij de Stichting blijven wonen.
Het huren van een kamer bij de Stichting is alleen mogelijk wanneer cliënt een vaste dagbesteding heeft, werk of vrijwilligerswerk. Zo nodig kan cliënt door het netwerk van de Stichting aan werk worden geholpen.
Na het betrekken van de kamer wordt zo snel mogelijk bekeken of cliënt verdere hulp nodig heeft. Dit kan van alles zijn, van schuldhulpverlening tot psychiatrische hulp. Hiervoor worden deskundige en bevoegde instanties ingeschakeld.

Doelgroep
De doelgroep is heel breed en varieert van mensen die uit een relatie komen en geen huisvesting kunnen vinden tot aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en mensen die thuisloos en/of dakloos zijn.
Door de huidige stand van de woningmarkt, waarbij het steeds moeilijker wordt om een sociale wonen te vinden, kunnen veel mensen geen passende huisvesting vinden. Ook de vrije sector wordt steeds moeilijker omdat de huurprijzen steeds hoger worden.

Toekomst
De Stichting wordt overspoeld door aanvragen voor huisvesting. Als er geen woonruimte beschikbaar is, proberen we door te verwijzen naar andere instellingen.
De Stichting onderzoekt mogelijkheden om het kameraanbod uit te breiden. Op dit moment lopen er besprekingen met HW-wonen en de gemeente Oud-Beijerland, de gemeente Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Rotterdam. Uitbreiding vraagt echter veel van het bestuur, omdat het beheer van de woning van groot belang is. Op dit moment is er één beheerder die twee woningen onder zijn hoede heeft, maar om meer woningen te kunnen exploiteren zijn meer beheerders noodzakelijk.
Ook wordt onderzocht of het opzetten van een keten van woningen een mogelijkheid is (hierbij kijken we onder meer naar de Thomas huizen).

Financiën
De Stichting exploiteert op dit moment twee woningen. Deze zijn grotendeels kostendekkend, waarbij de huur en servicekosten die de bewoners betalen de kosten dekken van de huur, gebruik van gas, water, licht en Wifi. Ook de gemeentelijke belastingen, reinigingsrechten en overige kosten worden uit de huurbetalingen gedekt. Hierbij wordt geen winst gemaakt! Voor de dekking van overige kosten worden sponsors benaderd. In het verleden werd een mooie bijdrage van onder meer het Kansfonds en het Oranjefonds ontvangen.
De Stichting heeft behoefte aan sponsors en donateurs. De Stichting heeft een ANBI-erkenning, zodat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting.
Vanaf 1 oktober 2018 is de Stichting een van de ontvangers van de opbrengst van StreetSmart. Horeca ondernemingen vragen hun klanten één euro extra te betalen voor hun maaltijd. De opbrengst hiervan wordt besteed aan daklozen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de Nieuwsbrief van september 2018.

Communicatie
Onlangs werd Beau van Erven Doorn bereid gevonden om als Beschermheer op te treden!
De Stichting zal op korte termijn een nieuwe website openen. Hierop is alle nodige informatie te vinden, zowel voor woningzoekenden als voor potentiele sponsors. Er zal ook een donatieknop zijn.
Ook de eerste Nieuwsbrief is beschikbaar!